Kaç yıla kadar hapis cezaları para cezasına çevrilir?

Kaç yıla kadar hapis cezaları para cezasına çevrilir?

Türk Ceza Kanunu'na göre, hapis cezaları, belli bir süre için para cezasına çevrilme imkanı bulunmaktadır. Bu süre, hapis cezasının verilme sebebine ve miktarına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, Türk Ceza Kanunu'na göre, bir yıldan az bir süre için verilen hapis cezaları, para cezasına çevrilme imkanı bulunmamaktadır. Ancak, bir yıldan fazla bir süre için verilen hapis cezaları, para cezasına çevrilme imkanı bulunmaktadır. Bu durumda, para cezasına çevrilme süresi, hapis cezasının verilme sebebine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, caydırıcı amaçlı hapis cezaları için para cezasına çevrilme süresi, hapis cezasının miktarının en az iki katı kadardır. Buna karşılık, cezalandırıcı amaçlı hapis cezaları için para cezasına çevrilme süresi, hapis cezasının miktarının en az yarısı kadardır. Böylece, hapis cezalarının para cezasına çevrilme süresi, hapis cezasının verilme sebebine ve miktarına göre değişiklik gösterebilir.


Belediye başkanı hapis cezası alırsa ne olur? Belediye başkanı siyasi yasak alırsa ne olur? Belediye başkanı siyasi yasak alırsa ne olur? Kaç yıla kadar hapis cezaları para cezasına çevrilir? 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl hapis cezası paraya çevrilir mi?

BELEDİYE BAŞKANI HAPİS CEZASI ALIRSA NE OLUR?

Siyasi yasak konusu Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde yer almaktadır. İşte, TCK madde 53:

Madde 53- (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden (…),

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.

(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.

(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir.

(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet halinde, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar.

(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar.

Belediye başkanı hapis cezası alırsa görevden atılır mı?

Belediye başkanının hapis cezası alması durumunda, görevden atılıp atılmayacağı konusu, belediye yönetmeliğine ve yerel yönetimlerin uyguladığı yönetmeliklere göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, belediye başkanının hapis cezası alması durumunda, görevden atılma ihtimali bulunmaktadır. Ancak, hapis cezasının niteliği ve süresi görevden atılma kararının verilip verilmeyeceğini etkileyebilir. Örneğin, hapis cezasının çok hafif bir nitelikte olması veya geçmişte verilmiş olması görevden atılma ihtimalini azaltabilir. Bununla birlikte, hapis cezasının ağır bir nitelikte olması veya belediye başkanının görevinde bulunduğu sırada verilmiş olması görevden atılma ihtimalini artırabilir. Böylece, belediye başkanının hapis cezası alması durumunda, görevden atılıp atılmayacağı konusunda kesin bir karar vermek için belediye yönetmeliği ve yerel yönetimlerin uyguladığı yönetmeliklerin incelenmesi gerekmektedir.

Kaç yıla kadar hapis cezaları para cezasına çevrilir?

Türk Ceza Kanunu'na göre, hapis cezaları, belli bir süre için para cezasına çevrilme imkanı bulunmaktadır. Bu süre, hapis cezasının verilme sebebine ve miktarına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, Türk Ceza Kanunu'na göre, bir yıldan az bir süre için verilen hapis cezaları, para cezasına çevrilme imkanı bulunmamaktadır. Ancak, bir yıldan fazla bir süre için verilen hapis cezaları, para cezasına çevrilme imkanı bulunmaktadır. Bu durumda, para cezasına çevrilme süresi, hapis cezasının verilme sebebine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, caydırıcı amaçlı hapis cezaları için para cezasına çevrilme süresi, hapis cezasının miktarının en az iki katı kadardır. Buna karşılık, cezalandırıcı amaçlı hapis cezaları için para cezasına çevrilme süresi, hapis cezasının miktarının en az yarısı kadardır. Böylece, hapis cezalarının para cezasına çevrilme süresi, hapis cezasının verilme sebebine ve miktarına göre değişiklik gösterebilir.

2 yıl, 3 yıl, 4 yıl hapis cezası paraya çevrilir mi? Kaç yıla kadar hapis cezaları para cezasına çevrilir? 

Türk Ceza Kanunu'na göre, 2 yıl, 3 yıl ve 4 yıl hapis cezaları, para cezasına çevrilme imkanı bulunmaktadır. Bu durumda, para cezasına çevrilme süresi, hapis cezasının verilme sebebine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, caydırıcı amaçlı hapis cezaları için para cezasına çevrilme süresi, hapis cezasının miktarının en az iki katı kadardır. Buna karşılık, cezalandırıcı amaçlı hapis cezaları için para cezasına çevrilme süresi, hapis cezasının miktarının en az yarısı kadardır. Böylece, 2 yıl, 3 yıl ve 4 yıl hapis cezaları, para cezasına çevrilme imkanı bulunmaktadır. Ancak, para cezasına çevrilme süresi, hapis cezasının verilme sebebine ve miktarına göre değişiklik gösterebilir.

Kasıtlı olarak işlenen suçlarda bir yıl ve altındaki hapis cezaları adli para cezasına çevrilir. Taksirle işlenen suçlarda ise ceza miktarına bakılmaksızın tüm cezalar adli para cezasına çevrilebilir.

TCK MADDE 52

Adlî para cezası

Madde 52- (1) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.

(2) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.

(3) Kararda, adlî para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir.

(4) Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir.

İeriğe geri dön: Belediye başkanı hapis cezası alırsa ne olur?